TS.BS Trần Việt Thế Phương

Chuyên khoa Ung bướu

Position: Chuyên khoa II (Hợp tác)

Email: phuong.tran@vimscompany.com