Dr. See Hui Ti

Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức

Chuyên khoa: Khoa nhi

Vị trí: Bác sĩ cố vấn

BS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

Chuyên khoa: Khoa ngoại

Vị trí: Bác sĩ chuyên gia

BS. Trần Vương Thảo Nghi

Bệnh viện: Bệnh viện ung bứu

Chuyên khoa: Khoa ngoại

Vị trí: Bác sĩ chuyên gia

BS. Võ Thanh Nhân

Bệnh viện: Bệnh viện bình dân

Chuyên khoa: Khoa sản

Vị trí: Bác sĩ chuyên gia

BS Tạ Thanh Liêu

Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức

Chuyên khoa: Khoa nội

Vị trí: Bác sĩ chuyên gia

BS. Phùng Thị Phương Chi

Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

Chuyên khoa: Khoa ngoại

Vị trí: Bác sĩ chuyên gia