Dr. Sue Lo Soo Kien

Chuyên khoa Nội Ung Bướu

Position: Cố vấn cấp cao