BS. Trần Vương Thảo Nghi

Chuyên khoa Ung Bướu

Position: Bác sĩ

Email: nghi.tran@vimscompany.com