BS Tạ Thanh Liêu

Chuyên khoa Ung bướu

Position: Chuyên khoa II (Hợp tác)