BS. Phạm Đình Khương

Chẩn đoán hình ảnh

Position: Chuyên khoa I

Email: khuong.pham@vimscompany.com