BS. Nguyễn Trần Bảo Chi

Chuyên khoa Ung bướu

Position: Chuyên khoa I (Hợp tác)