BS. Bùi Thị Thanh Trúc

Chẩn đoán hình ảnh

Position: Chuyên khoa I

Email: truc.bui@vimscompany.com