Dr. See Hui Ti

Cố vấn cấp cao

  • Thành viên của Hiệp hội Ung bướu phụ khoa quốc tế International Gynecology Cancer Society

  • Ủy viên của Singapore Society of Oncology từ 2001 đến 2007

  • Thành viên của General Medical Council (UK)

  • Bác sĩ See nhận giải thưởng Singapore Goverment HMDP năm 2002