BS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chuyên khoa II

BS. Trần Vương Thảo Nghi

Bác sĩ

BS. Võ Thanh Nhân

Chuyên khoa II (Hợp tác)

BS Tạ Thanh Liêu

Chuyên khoa II (Hợp tác)

BS. Phùng Thị Phương Chi

Chuyên khoa II (Hợp tác)

TS.BS Trần Việt Thế Phương

Chuyên khoa II (Hợp tác)

BS. Nguyễn Trần Bảo Chi

Chuyên khoa I (Hợp tác)

BS. Phùng Ngọc Thư

Chuyên khoa I

BS. Phạm Đình Khương

Chuyên khoa I

BS. Lê Hồng Cúc

Chuyên khoa II (Hợp tác)

BS. Bùi Thị Thanh Trúc

Chuyên khoa I

BS. Trương Ngọc Tiến

Chuyên khoa I (Hợp tác)

BS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

Chuyên khoa I

BS. Hà Công Du

Bác sĩ